Mani nedir kaça ayrılır ?

Leila

Global Mod
Global Mod
Mani, yA14zyAllar Ance Aran'da kAken alan ve Aslami dA14AA14nceleri arasAnda Anemli bir yer tutan bir mezheptir. Mani mezhebi, Melek Mika'il tarafAndan Aran'An Elaezi kabilesine gAnderildiAi sAylenen Mani tarafAndan kurulmuAtur. Mani mezhebi, Aslamiyet'in ortaya AAkAAAndan Ance Aran'An bA14yA14k bir kAsmAnA etkilemiAti. Mani mezhebi, A14A temel bAlA14me ayrAlmaktadAr: Maniaye dair yazAlar, AAretiler ve geleneksel ibadetler.

Mani'ye Dair YazAlar

Mani'nin kendi yazAlarA, onun dA14AA14ncelerini etkileyen AAretileri iAerir. Mani, daha Anceki peygamberlerin yazdAAA yazAlarA geniA bir biAimde incelemiA ve kendi AAretilerini oluAturmuAtur. Mani'nin en Anemli yazAlarAna ve kitaplarAna "Kitab-A Mani" denir. Kitab-A Mani, Mani tarafAndan kaleme alAnmAA olan A14A bA14yA14k eserden oluAur. Kitab-A Mani, Mani'nin AAretilerini, dA14AA14ncelerini ve inanAlarAnA iAerir.

Mani AAretileri

Mani AAretileri, Aslamiyet'in ortaya AAkAAAndan Ance Aran'An bA14yA14k bir kAsmAnA etkilemiAti. Mani AAretileri, Aran kA14ltA14rA14nA14n derinliklerinde kAk salmAAtAr. Mani AAretilerinin temelini, TanrA'nAn A14A bAlA14mden oluAtuAu inancA oluAturur. Bu A14A bAlA14m, Allah'An kutsal ruhu, Allah'An AzA14 ve Allah'An AaArAsA olarak tanAmlanAr. Mani inancAna gAre, Allah'An AaArAsA, insanlarAn AzgA14r iradeleriyle yapacaklarA seAimler A14zerinden gerAekleAir.

Geleneksel Abadetler

Mani mezhebi, geleneksel Aslami ibadetlerin yanA sAra kendine AzgA14 geleneksel ibadetleri de iAerir. Mani mezhebi, gA14nlA14k ibadetlerin yanA sAra Azel ibadetleri de AngArmektedir. Mani mezhebinin Azel ibadetleri arasAnda, haftalAk ibadet gA14nleri, Azel gA14nler, cemaatlerin toplanmasA ve dualarAn okunmasA sayAlabilir. Mani mezhebi, her ibadet iAin Azel gA14n ve zamanlar saptamAAtAr.

Mani mezhebi, Aslami dA14AA14nceler arasAnda yA14zyAllardAr Anemli bir yer tutmaktadAr.
 
Üst